POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Wody Lecznicze Sp. Z o.o. Sp. K z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 119.

 

Państwa dane pozyskaliśmy w związku z Państwa korzystaniem z naszych usług, jak również zakupem naszych towarów, a także w innych przypadkach kontaktu z Polskimi Wodami Leczniczymi, w tym z pracownikami lub współpracownikami, np. skierowaniem do nas zapytania, udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii lub uczestniczeniem w programach lojalnościowych.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień z nim związanych, prosimy o kontakt: Polskie Wody Lecznicze z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 119 pocztą tradycyjną na adres korespondencji: 34-607 Szczawa 496 lub pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość do naszego biura na adres e-mail: biuro@polskiewodylecznicze.pl

Na stronie www.woda-lecznicza.pl udostępniliśmy dla Państwa wzór wniosku, z którego możecie Państwo skorzystać w celu realizacji Państwa zapytań oraz uprawnień. Skorzystanie z wzoru wniosku jest dobrowolne.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, obsługa posprzedażowa, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w tym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest niezbędność Państwa danych do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Polskich Wodach Leczniczych z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 119 (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Polskich Wód Leczniczych z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 119 (art. 6 ust. 1 f RODO):

 

 • marketing bezpośredni produktów i usług firmy Polskie Wody Lecznicze z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 119;
 • poprawa jakości sprzedawanych towarów lub usług świadczonych przez firmę Polskie Wody Lecznicze z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 119, poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zarządzanie aktywnością na stronach sklepu internetowego firmy Polskie Wody Lecznicze z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 119, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
 • ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu sklepów stacjonarnych, magazynów, biur oraz terenu wokół nich;
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja.

 

W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. danych podatkowych. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym realizację usług płatniczych, usług świadczonych drogą elektroniczną, transport towarów;
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym, towarzystwom ubezpieczeniowym;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe, niszczącym i archiwizującym dokumenty;
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepisy prawa.

W przypadku gdy dane będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą one przechowywane do czasu jej odwołania.

 

PROFILOWANIE

Państwa dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Administrator, prócz informacji zawartych w plikach cookies, zbiera w sposób automatyczny informacje za pomocą narzędzia Google Analytics. Zasady prywatności i bezpieczeństwa Google oraz sposoby używania danych z witryn korzystających z narzędzi Google (np. z Google Analytics) są ogólnie dostępne na stronie internetowej https://policies.google.com/.

 

PRAWO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Polskie Wody Lecznicze z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 119, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (art. 20 RODO);

w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia.

 

PRAWO SPRZECIWU

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Polskich Wód Leczniczych z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 119 lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Polskie Wody Lecznicze z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 119, nie będą już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany powyżej w niniejszej informacji.

W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

 

SKARGA

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Polskie Wody Lecznicze z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 119.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli jednak istniałaby konieczność przekazania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy to zostaniecie Państwo o tym fakcie poinformowani. Przekazywanie danych poza EOG odbywać się będzie zgodnie z wymogami RODO.


Projekty UE